Regulamin serwisu
Poznaj zasadny obowiązujące na portalu

I. Definicje

§ 1
 1. W niniejszym Regulaminie portalu wroflats.pl, zwanym dalej
  Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  „Portal” – serwis dostępny pod adresem wroflats.pl oraz jego podstrony.
  „Właściciel Portalu” – The Flat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby ul. Białowieska 3/5a, 54-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700548, REGON: 36857985100000, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.
  „Użytkownik” – osoba, która korzysta z Portalu.
  „Konto” – konto założone przez Użytkownika w ramach Portalu, umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności Portalu.
  „Konto deweloper” – Konto tworzone w Portalu po uprzednim zamówieniu odpowiedniej usługi przez Użytkownika, umożliwiające prezentację inwestycji, oraz funkcjonalności dla tego rodzaju konta,
  „Konto Agenta” – Konto tworzone w Portalu po uprzednim zamówieniu odpowiedniej usługi przez Użytkownika, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych dla tego rodzaju konta,
  „Ogłoszenie” – publikowane łamach Portalu ogłoszenie dotyczące kupna, sprzedaży, najmu albo wynajmu nieruchomości,
  „Ogłoszenie Archiwalne” – ogłoszenia, o których mowa w postanowieniu § 19,
  „Ogłoszeniodawca” – Użytkownik, który jest w trakcie zamieszczania Ogłoszenia lub zamieścił Ogłoszenie,
  „Inwestycja” – Ogłoszenie nowobudowanej lub wybudowanej nieruchomości lub kompleksu nieruchomości do sprzedaży na rynku pierwotnym.
  „Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamieszczone w Regulaminie postanowienia odsyłające, które wprost nie wskazują aktu prawnego lub innego regulaminu, cennika lub umowy, odsyłają do odpowiedniego postanowienia Regulaminu.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

II. Przedmiot umowy oraz zawarcie umowy

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników, które polegają na:

 1. umożliwieniu zamieszczania w Portalu Ogłoszeń oraz ich prezentacji w Portalu przez określony dla każdego typu Ogłoszenia czas oraz sposób, za wynagrodzeniem uzależnionym od typu zamieszczonego Ogłoszenia,
 2. umożliwieniu Użytkownikom założenia i prowadzenia w Portalu: Konta, Konta Deweloper lub Konta Agenta,
 3. umożliwieniu Użytkownikom przeglądania Ogłoszeń.
§ 3
 1. Zamieszczenie każdego Ogłoszenia wymaga zawarcia przez Użytkownika odrębnej umowy z Właścicielem Portalu. Przy czym do każdej z tych umów, w zakresie w niej nieuregulowanym, stosuje się postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik chcący po raz pierwszy zawrzeć z Właścicielem Portalu umowę dotyczącą zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia, wypełnia formularze znajdujące się pod adresem https://wroflats.pl/dodaj-ogloszenie/. Użytkownik Portalu składa również oświadczenie w przedmiocie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik, chcąc zawrzeć z Właścicielem Portalu kolejną umowę dotyczącą zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia, loguje się na swoje Konto i z jego poziomu dodaje nowe Ogłoszenie.
 4. Do korzystania z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta), posiadanie numeru telefonu komórkowego (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Przy czym do prawidłowego działania usług świadczonych za pomocą Portalu konieczne jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki te służą do utrzymania sesji Użytkownika, co pozwala m.in. na dodanie Ogłoszenia, zalogowanie się do Konta, a także zapamiętanie ustawionych przez Użytkownika parametrów wyszukiwania. Możliwe jest następnie skasowanie plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies umieszczone są w polityce prywatności Portalu.
§ 4
 1. Użytkownik w celu zawarcia umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia wypełnia formularze, o których mowa w postanowieniach § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 2. Po wprowadzeniu do formularza wszystkich wymaganych danych, Użytkownik wybiera rodzaj Ogłoszenia, czas trwania umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu (jeżeli dotyczy to danego rodzaju Ogłoszenia) oraz sposób płatności za zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia na stronach Portalu.
 3. Właściciel Portalu poprzez udostępnienie formularzy, o których mowa w postanowieniach § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu, oraz podanie cen poszczególnych rodzajów Ogłoszenia składa Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 4. W następstwie wypełniania formularzy, o których mowa w postanowieniach § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu, Użytkownik może przyjąć ofertę Właściciela Portalu poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku, co skutkuje zawarciem umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia.
§ 5
 1. Ogłoszenie jest zamieszczane i prezentowane w Portalu z chwilą jego aktywacji.
 2. Aktywacji Ogłoszenia dokonuje się w momencie otrzymania przez Właściciela Portalu potwierdzenia o zaksięgowanej płatności lub w momencie zapisania Ogłoszenia w przypadku gdy wybrany rodzaj ogłoszenia jest bezpłatny.
 3. W przypadku zawierania przez Użytkownika pierwszej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, z chwilą wskazaną w postanowieniu § 4 ust. 4 następuje również zawarcie, odrębnej od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, umowy dotyczącej założenia Konta w Portalu.

III. Postanowienia ogólne

§ 6

Właściciel Portalu nie jest stroną transakcji dokonywanych między Użytkownikami. W szczególności, Właściciel Portalu nie jest pośrednikiem ani agentem w ramach jakiejkolwiek relacji z Ogłoszeniodawcami.

§ 7

Właściciel Portalu nie gwarantuje, że zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu doprowadzi do znalezienia kontrahenta, a następnie zawarcia zamierzonej umowy przez Ogłoszeniodawcę.

§ 8

Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania w odniesieniu do Konsumentów.

IV. Konto

§ 9
 1. Użytkownik może w każdej chwili założyć Konto w Portalu.
 2. Użytkownik może logować się do swojego Konta pod adresem: https://wroflats.pl/konto/
§ 10
 1. Użytkownik korzystając ze swojego Konta może m.in.: zapisywać i edytować swoje aktywności, dodawać nowe Ogłoszenia, przedłużyć okres trwania umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszeń, wykupywać w odniesieniu do zamieszczonych Ogłoszeń dodatkowe opcje ich promocji, np. wyróżnienia, usuwać Ogłoszenia już zamieszczone, edytować treść zamieszczonych już Ogłoszeń.
 2. Usunięcie Ogłoszenia przez Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu ze skutkiem natychmiastowym. Ogłoszenia usunięte są całkowicie usuwane z Portalu i nie zostają przeniesione do archiwum.
 3. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Ogłoszenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny za okres, przez jaki Ogłoszenie miało jeszcze być prezentowane w Portalu.
§ 11
 1. Użytkownik ma możliwość utworzenia Konta Agenta.
 2. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość zamówienia Konta deweloper.
§ 12

W przypadku ustanowienia osobnych regulaminów dla: Konta Agenta, Konta deweloper, regulaminy te mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami Regulaminu.

V. Ogłoszenia

§ 13
 1. Ogłoszenie musi zawierać:
  1. zdjęcia albo film, albo prezentację wirtualnej wizyty, które będą przedstawiać nieruchomość objętą treścią Ogłoszenia; przy czym zdjęcia, film albo prezentacja wirtualnej wizyty nie mogą zawierać innych znaków graficznych poza logotypem Ogłoszeniodawcy o powierzchni nieprzekraczającej 10% powierzchni zdjęcia, filmu albo prezentacji wirtualnej wizyty, przy czym logotyp Ogłoszeniodawcy nie może wpływać na czytelność zdjęcia, np. być umieszczony w miejscu innym niż przy jednej z krawędzi zdjęcia, filmu albo prezentacji wirtualnej,
  2. zgodną z prawdą lokalizację w postaci miejscowości, w której znajduje się nieruchomość, a w przypadku niektórych lokalizacji, dodatkowo: dzielnicę oraz ulicę,
  3. oznaczenie lokalizacji nieruchomości na mapie.
 2. Ogłoszenie nie może być dublowane, poza sytuacją, w której dodanie kolejnego Ogłoszenia dotyczącego tej samej nieruchomości jest uzasadnione, np. Ogłoszenie odnoszące się do jej sprzedaży i oddzielne dotyczące wynajmu tej samej nieruchomości.
 3. Ogłoszenie nie może zawierać:
  1. żadnych treści reklamowych niezwiązanych z nieruchomością będącą jego przedmiotem,
  2. zdjęć w ramkach lub kolaży zdjęć,
  3. linków do innych stron www,
  4. danych osobowych poza sekcją „Dane kontaktowe”; również zdjęcia, filmy albo prezentacja wirtualnej wizyty nie mogą zawierać danych osobowych (w tym w szczególności danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy).
  5. treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  6. zdjęć, filmów lub prezentacji wirtualnej wizyty naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  7. zdjęć przedstawiających wizerunek osób trzecich bez zgody tych osób.
 4. W przypadku, gdy Ogłoszenie nie spełnia warunków określonych postanowieniach powyższych ustępów niniejszego paragrafu, Właściciel Portalu, bez uszczerbku dla innych uprawnień przewidzianych w Regulaminie może, bez wcześniejszego uprzedzenia Ogłoszeniodawcy, dokonać edycji wybranych wartości pól Ogłoszenia, obniżyć pozycję w wynikach wyszukiwania, usunąć wybrane zdjęcia, film albo prezentację wirtualnej wizyty. W zakresie stosowania powyższego postanowienia w odniesieniu do Konsumenta zastrzega się, że prawo do edycji Ogłoszenia nie może obejmować opisu Ogłoszenia w taki sposób, że zmienia się merytoryczną treść opisu Ogłoszenia.
 5. Dodanie do Ogłoszenia zdjęć, filmów lub wirtualnych prezentacji nie powoduje przeniesienia autorskich praw majątkowych na Właściciela Portalu. Natomiast Ogłoszeniodawca zgadza się na rozpowszechnianie Ogłoszenia z dodanymi zdjęciami, filmami lub wirtualnymi prezentacjami na stronach Portalu oraz na profilach w mediach społecznościowych należących do Właściclela Portalu. Kwestię związaną z dodatkową licencją reguluje § 18 Regulaminu.
§ 14
 1. Ogłoszeniodawca, zamieszczając Ogłoszenie w Portalu, oświadcza, że dane zawarte w tym Ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym, a w szczególności cena wskazywana w Ogłoszeniu nie jest zaniżona względem rzeczywistej ceny sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to także wysokości kwoty czynszu najmu.
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, jeśli dane w nim zawarte nie będą zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania nieaktualnych Ogłoszeń.
 4. Ogłoszeniodawca będący deweloperem w rozumieniu odpowiednich przepisów, jest zobowiązany do wykonywania jego obowiązków związanych z wyłączaniem nieruchomości z oferty sprzedaży w chwili zawarcia umowy rezerwacyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów.
§ 14a

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niepobierania żadnych opłat za możliwość obejrzenia nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia, w tym w postaci przykładowo opłat za udostępnianie lub prezentację nieruchomości.

§ 14b

Naruszenie przez Ogłoszeniodawcę postanowień:

 1. § 14 lub § 14a Regulaminu,
 2. § 13 ust. 1-3 Regulaminu, których nie można usunąć w sposób przewidziany w 13 ust. 4 Regulaminu, jest podstawą do usunięcia Ogłoszenia przez Właściciela Portalu. Właściciel Portalu przekazuje Ogłoszeniodawcy na trwałym nośniku uzasadnienie swojej decyzji. Użytkownik może zgłosić reklamację w trybie przewidzianym w części VIII Regulaminu.
§ 15

Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność prawną za treść Ogłoszenia.

§ 16

Pierwszym dniem publikacji określonego rodzaju Ogłoszenia jest dzień jego aktywacji.

§ 17
 1. Na kolejność wyświetlania Ogłoszeń w ramach danej kategorii oraz w wynikach wyszukiwania sporządzanych przez wyszukiwarkę dostępną w Portalu ma wpływ jako główny parametr data dodania Ogłoszenia. Decyzja o wybraniu przez Właściciela Portalu wskazanych parametrów wynika z zaobserwowanych preferencji Użytkowników, dla których ważny jest szybki dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych Ogłoszeń.
 2. Ogłoszeniodawcy mają możliwość wykupienia dodatkowych usług wyróżnienia ich Ogłoszeń w wynikach wyszukiwania i w poszczególnych kategoriach dostępnych w Portalu. Skorzystanie z tych usług powoduje, że Ogłoszenie będzie umieszczane wyżej w wynikach wyszukiwania i w poszczególnych kategoriach dostępnych w Portalu. Informacje o zasadach działania tych usług oraz ich cenie dostępna jest z poziomu Konta.
§ 18
 1. Mając na względzie wolę zapewnienia prezentacji Ogłoszenia możliwie największej liczbie użytkowników sieci Internet, Ogłoszenia w Portalu umieszczane będą również przez Właściciela Portalu nieodpłatnie na innych portalach, w tym zajmujących się prezentacją Ogłoszeń, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę.
 2. W tym celu Ogłoszeniodawca udziela Właścicielowi Portalu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich przysługujących Ogłoszeniodawcy do zdjęć, filmów albo prezentacji wirtualnych wizyt i innych treści zawartych w treści Ogłoszenia.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Licencja może być w każdym momencie wypowiedziana przez Ogłoszeniodawcę będącego Konsumentem, jednakże skutkiem powyższego będzie konieczność usunięcia Ogłoszenia. Analogiczny skutek nastąpi w sytuacji, w której Użytkownik będący Konsumentem cofnie zgodę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 19
 1. Ogłoszenia, których czas prezentacji w Portalu upłynął i nie zostały usunięte lub przedłużone stają się „Ogłoszeniami Archiwalnymi”.
 2. Ogłoszenia Archiwalne mogą zostać ponownie aktywowane poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Koncie oraz zawarcie nowej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 3. Ogłoszenia Archiwalne są prezentowane w Portalu z oznaczeniem wskazującym na ich archiwalny charakter.
§ 20

Ceny, sposoby płatności oraz czas prezentacji poszczególnych Ogłoszeń w Portalu podane są przy zawieraniu poszczególnych umów o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.

VI. Odstąpienie od umowy

§ 21
 1. Jeżeli Ogłoszeniodawca jest Konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od jej zawarcia oraz od każdej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Właściciela Portalu).
 3. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia nie przysługuje, jeżeli Właściciel Portalu w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Portalu utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia, Właściciel Portalu zwraca im zapłaconą cenę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem sytuacji wykonania prawa odstąpienia od powyższej umowy po rozpoczęciu jej wykonywania. W takim przypadku Właściciel Portalu zwraca proporcjonalną część ceny.

VII. Czas trwania i rozwiązywanie umów

§ 22
 1. Umowa o prowadzenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. W przypadku wykrycia, że dany Ogłoszeniodawca:
  1. zamieścił Ogłoszenia naruszające wymogi określone w: § 13 ust. 1-3, § 14 Regulaminu,
  2. naruszył postanowienie § 14a Regulaminu,
  3. dodał do Ogłoszenia treści, w tym zdjęcia, filmy lub prezentacje wirtualnej wizyty naruszające prawa własności intelektualnej,
  4. naruszył zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników,
  Właściciel Portalu może zawiesić Konto takiemu Ogłoszeniodawcy, uniemożliwiając tym samym dodawanie kolejnych Ogłoszeń. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 3 poniżej, zawieszenie Konta trwa do czasu usunięcia naruszeń przez Ogłoszeniodawcę lub do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Właściciel Portalu przekazuje Ogłoszeniodawcy na trwałym nośniku uzasadnienie zawieszenia Konta. Ogłoszeniodawca ma możliwość wyjaśnienia zaistniałej sytuacji zgodnie z zasadami określonymi w części VIII Regulaminu.
 3. Zawieszenie Konta trwa maksymalnie 14 dni.
§ 23
 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy dotyczącej założenia Konta. Przy czym, jeżeli stroną umowy dotyczącej założenia Konta jest Konsument, wówczas Właściciel Portalu może wypowiedzieć tę umowę jedynie w przypadku likwidacji swojej działalności lub zakończenia prowadzenia Portalu. Nie narusza to postanowienia § 24.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy dotyczącej założenia Konta, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia liczony od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy przez Właściciela Portalu może nastąpić drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika.
 3. Użytkownik, chcąc wypowiedzieć umowę dotyczącą założenia Konta, usuwa swoje Konto poprzez wysłanie stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@wroflats.pl lub poprzez użycie odpowiedniego przycisku "Usuń konto" znajdującego się na stronie panelu klienta pod adresem https://wroflats.pl/konto/profil/
§ 24
 1. Właściciel Portalu jest uprawniony do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy dotyczącej założenia Konta za skutkiem natychmiastowym w przypadku wielokrotnego:
  1. naruszenia przez Użytkownika: § 13, § 14 lub § 14a Regulaminu,
  2. dodania przez Użytkownika do Ogłoszenia treści naruszające prawa własności intelektualnej,
  3. naruszenia przez Użytkownika zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu trzeciego poniżej, w przypadku, gdy pomimo zawieszenia Konta, Użytkownik nie usunął zaistniałych naruszeń lub nie wyjaśnił w sposób wskazujący na brak naruszenia sytuacji będącej podstawą zawieszenia Konta, Właściciel Portalu może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o założenie Konta z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Przy czym w takiej sytuacji Właściciel Portalu ma prawo przedłużenia okresu zawieszenia Konta o czas trwania okresu wypowiedzenia.
 3. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym ustępu powyższego, Właściciel Portalu ma prawo wypowiedzieć takiemu Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym umowę o zamieszczenie i prezentację w Portalu Ogłoszenia, którego dotyczyły naruszenia będące podstawą zawieszenia Konta.
 4. Skorzystanie przez Właściciela Portalu z uprawnienia do wypowiedzenia umowy dotyczącej założenia Konta ze skutkiem natychmiastowym powoduje również wypowiedzenie Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 5. Właściciel Portalu przekazuje Ogłoszeniodawcy na trwałym nośniku uzasadnienie decyzji podjętych na podstawie powyższych postanowień.
 6. Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji od wypowiedzenia umowy o założenie Konta lub o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w części VIII Regulaminu.

VIII. Reklamacje i mediacja

§ 24a
 1. Wszelkie reklamacje oraz skargi dotyczących świadczenia usług określonych w Regulaminie lub decyzji Właściciela Portalu podjętych na podstawie Regulaminu należy składać do Właściciela Portalu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: support@wroflats.pl lub na adres Właściciela Portalu wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przekazania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze lub decyzji podjętej przez Właściciela Portalu
 3. Właściciel Portalu rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Przy czym, w przypadkach, w których właściwe przepisy prawa przewidują obowiązek udzielania Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w krótszym terminie, stosuje się ten krótszy termin.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przez Użytkownika.

§ 24b
 1. Niezależnie od reklamacji i skarg, Użytkownik będący osobą prywatną działającą w celach handlowych lub zawodowych lub każdą osobą prawną, która poprzez usługi pośrednictwa internetowego oferuje Konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, jest uprawniony do skierowania sporu z Właścicielem Portalu do mediatora wybranego wspólnie z Właścicielem Portalu. Przy wyborze mediatora każda ze stron będzie działała w dobrej wierze.
 2. Koszty mediacji będą ponoszone przez wskazanego powyżej Użytkownika i Właściciela Portalu w rozsądnych proporcjach, które zostaną ustalone przez nich na podstawie propozycji mediatora. Formułując taką propozycję, mediator uwzględni wszystkie istotne elementy danej sprawy, a w szczególności zasadność twierdzeń każdej ze stron, ich zachowanie oraz porównanie stron pod względem wielkości i kondycji finansowej.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości Użytkownika skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

IX. Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

§ 25
 1. W granicach dopuszczalnych przez art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego i z zastrzeżeniem postanowienia ustępu drugiego poniżej, odpowiedzialność Właściciela Portalu względem Użytkownika zostaje wyłączona niezależnie od podstawy prawnej tej odpowiedzialności, a więc zarówno z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej.
 2. Postanowienie ustępu powyższego nie dotyczy Konsumentów.
§ 26
 1. Regulamin może być jednostronnie zmieniony przez Właściciela Portalu w sytuacji wprowadzenia nowych usług, ich modyfikacji, usunięcia lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik otrzyma informację o planowanych zmianach i możliwość zapoznania się z nową treścią Regulaminu co najmniej na 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian. Z zastrzeżeniem ustępu trzeciego, nowe brzmienie Regulaminu będzie wiążące po upływie powyższego okresu, chyba że Użytkownik wypowie umowę o założenie Konta.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, zawarte z Konsumentem przed dniem wprowadzenia zmian, są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia danej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia.

Lista załączników do regulaminu:

ZAŁĄCZNIK NR 1: DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW POWIERZANE WŁAŚCICIELOWI PORTALU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW POWIERZANE WŁAŚCICIELOWI PORTALU

 1. W przypadku zawarcia przez Ogłoszeniodawcę będącego administratorem w rozumieniu odpowiednich przepisów z Właścicielem Portalu (dalej zwanym: „Procesorem”) umowy dotyczącej prezentacji Ogłoszenia, w celu jej wykonywania, Ogłoszeniodawca powierza Procesorowi dokonywanie, w imieniu Ogłoszeniodawcy, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Procesor jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Ogłoszeniodawcy wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Ogłoszeniodawcy.
 2. Stosowanie niniejszego załącznika jest wyłączone w odniesieniu do umów, które są zawierane przez Ogłoszeniodawców będących osobami fizycznymi w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.
 3. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe dotyczące osób wskazanych w treści Ogłoszenia jako osoby kontaktowe w sprawie Ogłoszenia, tj. identyfikujące osobę kontaktową (w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek), zwane dalej „Danymi osobowymi”.
 4. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie lub inne czynności związane z wykonywaniem umowy o której mowa w pkt. 1 powyżej.
 5. Procesor oświadcza, że zapewnia odpowiednie gwarancje – w szczególności poprzez fachową wiedzę, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie Danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 6. Procesor zobowiązany jest do:
  1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania, środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  2. prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony Danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  5. zapewnienia by:
   1. dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Procesora;
   2. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 7. Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Ogłoszeniodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej o:
  1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  2. stwierdzonym przez Procesora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
   1. charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
   2. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
   3. środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
 8. Procesor zobowiązany jest do wspomagania Ogłoszeniodawcy, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
  1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  3. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Procesorowi dane, wspieranie Ogłoszeniodawcy w wykonywaniu jego obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
  4. umożliwianie:
   1. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
   2. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
   3. przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.
  Obowiązek ten dotyczy także wspierania Ogłoszeniodawcy w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą, informacji na temat przetwarzania jej Danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Ogłoszeniodawcy, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.
 9. Ogłoszeniodawca wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Procesora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Procesora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
 10. Procesor zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Ogłoszeniodawcy o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Ogłoszeniodawca uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian.
 11. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Ogłoszeniodawcy spoczywa na Procesorze.
 12. Ogłoszeniodawca uprawniony jest do przeprowadzania audytu Procesora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Regulaminu, niniejszego załącznika oraz obowiązującymi przepisami o ochronie Danych osobowych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Procesora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zawiadomić Procesora z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Ogłoszeniodawca uprawniony jest do przekazania Procesorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni, lecz nie dłuższy niż 90 dni od dnia ich przekazania Ogłoszeniodawcy, mając na uwadze uwzględnienie cykli produkcyjnych związanych z działalnością Procesora. Procesor jest zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Ogłoszeniodawcę z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Procesora,
 13. Dane osobowe są powierzone Procesorowi na czas obowiązywania umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia zawartej z Ogłoszeniodawcą. Po jej rozwiązaniu, Procesor usunie Dane osobowe.